آخرین اخبار سایت

 

مطالب کمک آموزشی برای تدریس پودمان
۱۱
کتاب کاروفناوری هفتم قسمت
خوراک
آشنايی با گروه های غذاییبرای تأمين کليۀ مواد مغذی مورد نياز بدن، استفاده از همۀ گروه های غذايی ضروری است. دانشمندانِ علم تغذيه مواد غذايی را برحسب محتويات آن ها، به چند گروه غذايی تقسيم کرده اند.پنج گروِه اصلی غذايی عبارت اند از:۱ -گروه نان و غلات۲ -گروه سبزی ها۳ -گروه ميوه ها۴ -گروه گوشت، حبوبات و مغزها۵ -گروه شير و فراورده های آنگروه نان و غلات:اين
گروه شاملِ موادی مان

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1